Lefhart is gevestigd te Gasselte. KVK nummer: 69789584

 

Artikel 1. Definities

1.1.  In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder klant: de natuurlijke of rechtspersoon die door het aangaan van een overeenkomst te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Lefhart aangeboden diensten. Overeenkomst: elke wederzijdse acceptatie, schriftelijk, mondeling of per e-mail bevestigd, van levering van één of meer producten of diensten van Lefhart wordt als bindend beschouwd.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle offertes en overeenkomsten tussen Lefhart en de klant.

2.2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Lefhart waarbij derden zijn betrokken.

2.3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk als ze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4. Eventuele door de klant gehanteerde inkoop- en algemene voorwaarden zijn niet van toepassing, tenzij Lefhart die voorwaarden schriftelijk heeft aanvaard.

 

Artikel 3. Offertes

3.1. Door Lefhart uitgebrachte offertes zijn vrijblijvend en geldig gedurende 14 dagen. Lefhart is slechts aan een offerte gebonden als de aanvaarding ervan binnen 14 dagen schriftelijk door de klant wordt bevestigd.

3.2. Geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW.

3.3. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4. Verplichtingen en aansprakelijkheid Lefhart

4.1. Lefhart verplicht zich om opdrachten en overeenkomsten naar beste inzicht en vermogen volgens de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. Als een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, laat Lefhart bepaalde werkzaamheden verrichten door derden.

4.2. Lefhart spant zich in om eventuele gestelde termijnen te halen. Ingeval een overeengekomen termijn door Lefhart niet kan worden aangehouden, zal Lefhart de klant daarvan met bekwame spoed op de hoogte stellen met vermelding van de alsdan te verwachten termijn, zonder dat de klant daaraan het recht tot het vorderen van schadevergoeding in welke vorm dan ook kan ontlenen of tot ontbinding kan overgaan dan wel de nakoming van de overeenkomst kan eisen.

4.3. Lefhart gebruikt de persoons- of bedrijfsgegevens van de klant uitsluitend voor eigen administratieve doeleinden.

4.4. Lefhart aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de klant geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. De aansprakelijkheid van Lefhart is in alle gevallen beperkt tot de waarde van hetgeen de klant heeft betaald van dat gedeelte van de overeenkomst, waar de aansprakelijkheid uit voortvloeit.

 

Artikel 5. Verplichtingen en aansprakelijkheid klant

5.1. De klant is verantwoordelijk voor het correct aanleveren van gegevens en/of materialen voor de door Lefhart te verrichten diensten. Indien de klant de benodigde gegevens en/of materialen niet binnen 30 dagen aanlevert, dan behoudt Lefhart zich het recht voor de opdracht als voltooid te beschouwen, de opdracht op te leveren en te facturen. De klant verplicht zich ertoe bij de aanlevering van gegevens en/of materialen geen inbreuk te maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

5.2. De klant vrijwaart Lefhart voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden die aan de klant toerekenbaar is.

5.3. De klant is verantwoordelijk voor alle in het kader van de overeenkomst geproduceerde teksten, ook als Lefhart de redactie heeft gevoerd. Geleden schade, in welke vorm ook, die het directe of indirecte gevolg is van onjuiste teksten op de website, in folders of in andere schriftelijke uitingen, valt nimmer onder verantwoordelijkheid van Lefhart.

5.4. De klant is gehouden alle financiële verplichtingen jegens Lefhart na te komen.

5.5. Als de klant bovengenoemde verplichtingen niet of niet tijdig nakomt is Lefhart gerechtigd de dienstverlening op te schorten.

 

Artikel 6. Overmacht

6.1. Geen van de partijen is gehouden tot nakoming van enige verplichting uit de overeenkomst waartoe hij is verhinderd als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvatting voor diens rekening komt.

6.2. Ingeval de uitvoering van de overeenkomst of opdracht door overmacht niet mogelijk is en de daaruit voortvloeiende vertraging voorzienbaar langer dan één week zal duren, dan zal ieder der partijen na onderling overleg de overeenkomst kunnen beëindigen zonder aan de ander enige schadevergoeding verschuldigd te zijn.

 

Artikel 7. Betaling

7.1. Nadat een overeenkomst is gesloten voldoet de klant 50% van het overeengekomen bedrag. De klant ontvangt hiervoor een factuur. De dienstverlening vangt aan na ontvangst van de betaling.

7.2. Het resterende bedrag wordt voldaan na akkoord van de klant met het verrichte werk, doch vóór oplevering van het eindproduct. De klant ontvangt hiervoor een factuur.

7.3. Het resterende bedrag zal worden gefactureerd, indien de klant de benodigde gegevens en/of materialen voor het voltooien van de opdracht niet binnen 30 dagen aanlevert.

7.4. Voor de betaling van onderhoud aan websites stuurt Lefhart de klant na het einde van de maand waarin de werkzaamheden zijn verricht een factuur.

7.5. De klant voldoet alle facturen binnen 14 dagen na factuurdatum.

7.6. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van Lefhart onmiddellijk opeisbaar.

7.7. Indien Lefhart tot invordering overgaat, dan zullen alle kosten van invordering, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, ten laste komen van de klant, waarbij de buitengerechtelijke invorderingskosten worden bepaald op ten minste 15% van de te vorderen hoofdsom, plus € 45 dossierkosten, plus BTW en rente.

7.8. Door de klant gedane betalingen dienen steeds ten eerste voor de betaling van rente en kosten en vervolgens voor de betaling van de facturen die het langst openstaan.

 

Artikel 8. Slotbepalingen

8.1. De titels boven de artikelen van deze algemene voorwaarden hebben geen zelfstandige betekenis en ze zijn niet van invloed op de uitleg van de artikelen.

8.2. Op deze algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

8.3. Geschillen worden, voor zover niet in der minne op te lossen, voorgelegd aan de bevoegde rechter.